Jak wypełnić kartę szkolenia wstępnego BHP?

Jak wypełnić kartę szkolenia wstępnego BHP?


Jak wypełnić kartę szkolenia wstępnego BHP?

Karta szkolenia wstępnego BHP, znana także jako karta wstępnego instruktażu stanowiskowego, jest nieodłącznym elementem procesu wprowadzania pracownika do nowej pracy. Celem karty BHP jest zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy poprzez dostarczenie niezbędnych informacji i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa oraz zdrowia na stanowisku pracy. W tym artykule omówimy, jak wypełnić kartę szkolenia wstępnego BHP.

1. Śródtytuł: Informacje dotyczące pracownika
Nagłówek HTML H2: Informacje osobowe

Pierwszym krokiem w wypełnianiu karty szkolenia wstępnego BHP jest wprowadzenie informacji dotyczących pracownika. Należy podać imię i nazwisko pracownika, numer identyfikacyjny, stanowisko, na którym będzie pracować, oraz datę rozpoczęcia zatrudnienia. Jest to ważne, aby prawidłowo identyfikować każdego pracownika i jego miejsce pracy.

2. Śródtytuł: Szkolenia i instrukcje BHP
Nagłówek HTML H2: Szkolenia i instrukcje

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie informacji dotyczących szkoleń i instrukcji BHP, które pracownik przeszedł. Należy podać daty i rodzaje szkoleń oraz nazwiska instruktorów. W tym miejscu wpisuje się informacje dotyczące wstępnego szkolenia BHP oraz specyficznych szkoleń dla danego stanowiska, np. obsługa maszyn, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe.

3. Śródtytuł: Podpis pracownika
Nagłówek HTML H2: Podpis pracownika

Następnie, na karcie szkolenia wstępnego BHP, pracownik powinien umieścić swój podpis, potwierdzając, że zapoznał się z informacjami zawartymi na karcie oraz że otrzymał odpowiednie szkolenia i instrukcje BHP. Podpis pracownika jest ważny, ponieważ stanowi dowód na przeszkolienie i zapoznanie się z zasadami bezpiecznej pracy.

4. Śródtytuł: Podpis pracodawcy lub przełożonego
Nagłówek HTML H2: Podpis pracodawcy

Ostatnim krokiem jest podpisanie karty szkolenia wstępnego BHP przez pracodawcę lub przełożonego. Ich podpis potwierdza, że pracownik przeszedł niezbędne szkolenia oraz że zostali wydane wszystkie instrukcje niezbędne do bezpiecznego wykonywania pracy. Podpis pracodawcy jest równie ważny jak podpis pracownika, ponieważ stanowi dowód na odbycie szkolenia BHP i spełnienie obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podsumowanie:
Wypełnienie karty szkolenia wstępnego BHP jest ważnym elementem procesu wprowadzania pracownika do nowej pracy. Poprzez odpowiednie wypełnienie karty, zapewnia się bezpieczne i zdrowe warunki pracy. Kartę należy wypełnić informacjami dotyczącymi pracownika, przeszkolenia BHP, podpisem pracownika oraz podpisem pracodawcy lub przełożonego.